01.01.1996 / Orkestra Dergisi - Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği


     Birinci Bölüm


 

     Amaç, Kapsamı


 

     Amaç


 

     Madde-1: Bu yönetmeliğin amacı, “Cumhurbaşkanlığı”nca verilecek “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü” ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.


 

     Kapsam


 

     Madde-2: Bu yönetmelik, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, ülkemiz kültür ve sanatının yücelmesine çalışan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere, “Cumhurbaşkanlığı”nca verilecek ödüller ile bunların şekil, esas ve usullerini kapsar.


 

     İkinci Bölüm


 

     Adaylık, Adaylarda Aranacak Nitelikler, Değerlendirme Kurulu, Ödül Adaylık


 

     Madde-3: “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne kültür ve sanatla ilgili kurum ve kuruluşlar aday gösterebilirler.


 

     Adaylar, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği”ne bir teklif yazısı ile bildirilir.


 

     Adaylarda Aranacak Nitelikler


 

     Madde-4: “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü” için adaylarda aranacak nitelikler şunlardır:


 

     a) Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunmuş, ülkemiz kültür ve sanatının yücelmesine çalışmış olmak,


 

     b) Özgün eserleriyle veya hizmetleriyle yaratıcılık gücünü göstermiş ve kanıtlamış olmak,


 

     c) Ulusal veya uluslararası düzeyde tanınmış, değerlendirilmiş ve kabul edilmiş olmak.


 

     Değerlendirme Kurulu


 

     Madde-5: “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Değerlendirme Kurulu”, “Cumhurbaşkanı” onayı ile aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:


 

     a) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri,


 

     b) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı,


 

     c) Biri sanat danışmanı olmak üzere, üç Cumhurbaşkanlığı Danışmanı,


 

     d) Kültür ve sanat alanındaki eser ve çalışmaları ile tanınmış kişiler arasından “Cumhurbaşkanlığı”nca seçilecek iki kişi.


 

     “Değerlendirme Kurulu”nun Başkanı “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” veya görevlendireceği yardımcısıdır. Kurulun sekreterya hizmetleri, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği”nce yürütülür.


 

     Değerlendirme Kurulunun Toplanması ve Karar Alma Usulü


 

     Madde-6: “Değerlendirme Kurulu” Başkanı, önerilen adaylar arasından ödüllere değer görülecek kişi ve kurumları belirlemek amacı ile, “Değerlendirme Kurulu”nu her yıl Eylül ayının ilk haftası içinde toplar.


 

     Kurul, çalışmalarını bir ay içinde tamamlar.


 

     Kurul, salt çoğunlukla toplanır, toplantıya katılan üyelerin yarısından çoğunun oyu ile karar alır. Oylama gizli yapılır.


 

     Kurul kararları, Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulur ve “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”nü almaya hak kazananlar, bu şekilde belirlenir.


 

     Ödül kazanamayan adaylar açıklanmaz.


 

     Büyük ödül, kişi ve kurumlara, bir defaya mahsus olmak üzere verilir.


 

     “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”nü kazanan kişiler veya kurum temsilcileri, sonraki yıllarda “Cumhurbaşkanı”nca “Değerlendirme Kurulu”na üye olarak çağrılabilir.


 

     Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’nün Verilmesi


 

     Madde-7: Ödül kazanan kişilere veya kurumlara Cumhurbaşkanı tarafından, her yıl bu amaçla bütçesine konulan ödenekle belirlenmiş “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”, madalya, berat ve rozet verilir.


 

     Ödül töreni, “Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları sırasında yapılır.


 

     Tören yerini “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” belirler.


 

     Madalya, ödül beratı ve rozetin şekli yönerge ile belirlenir.


 

     Ödülün Geri Alınması


 

     Madde-8: Devletin şahsiyetine karşı işlenen cürümlerden dolayı hüküm giyenlerin ödülleri mahkeme kararı ile geri alınır.


 

     Yürürlükten Kaldırılan Hükümler


 

     Madde-9: 29 Eylül 1994 tarih ve “22066 sayılı Resmi Gazete”de yayımlanarak yürürlüğe konulan “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.


 

     Yürürlük


 

     Madde-10: Bu yönetmelik 1.1.1995 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


 

     Yürütme


 

     Madde-11: Bu yönetmelik hükümlerini “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri” yürütür.


     ___________________________________________     Aylık olarak yayınlanan “Orkestra Dergisi”nin 34. Yıl, 265. Sayı ile Ocak 1996 tarihinde basılan sayısının 15-18. sayfalarından alınmıştır.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:3478724
Online Ziyaretçi Sayısı:7
Bugünlük Ziyaret :540

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.