An

\ Anadolu Korno Dördülü (Anatolia Horn Quartet):

İzmir’li korno sanatçıları tarafından kurulmuştur. Cüneyt Deniz, Zafer Yümlü, Koray Ay ve Yaşar Erkılıç’tan oluşan topluluk, dinletilerinde dünyada bir ilk olan “Dört Korno için Anadolu Ezgileri”ne ve dünya küğlerine yer vermektedir. Türk halk ezgilerinin ve dünya küğlerinin yeni bir anlayışla çokseslendirilerek tanıtılmasını amaçlayan topluluk, 2013 yılı Haziran ayında Avusturya’da Avusturya’lı öğrencilere bu konuda eğitimler verdi. “Anadolu Korno Dördülü (Anatolia Horn Quartet), “Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı” üyesidir.

\ Anadolu Partisi Kültür ve Sanat Politikası:

“Anadolu Partisi”, sanatın özgür ve özerk olmasını, çoğalmasını; Türkiye’de yaşayan herkesin kültür ve sanata ulaşabilme hakkını savunmakta; sanata sansür, baskı ve yasaklamayı reddetmektedir.

Yüksek sanatsal niteliklere ulaşılmasının yolu bağımsız, özerk kurulların varlığı ile mümkündür. Özellikle yerel yönetimlerin çatısı altında özerk bir yapılanma şarttır.

Gerek yerel, gerekse uluslararası alanda sanatın toplumla buluşması için özgün projeler, toplumun değişik kesimleriyle paylaşımlar, performanslar, toplumdaki ayrışmaları gidermek, dayanışmayı artırmak için de gereklidir. Bu kapsamda;

• Kültür ve sanat odaklı çalışmalara ağırlık verilecektir.

• Kültür ve sanata ayrılan bütçe arttırılacaktır.

• Sanat, “yap-işlet-kar et” anlayışından kurtarılacaktır.

• Kültür ve sanat çevrelerine bilgi verilmeden, görüşleri alınmadan bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yapılmayacaktır.

• Kültür ve sanat sorunları sanatçılarla birlikte çözülmelidir. Bunun için illerde “Kültür Sanat Platformları” oluşturulacaktır.

• Sanatçıların telif hakları, sosyal güvenlik sorunları, korsan yayınla mücadele konularındaki mevcut yasalar, eksiklikleri gözden geçirilerek demokratik ve çağdaş bir anlayışla yenilenecektir.

• Klasik döneme ait olanlardan başlamak üzere çağdaş Batı, Ortadoğu ve Uzakdoğu kültür ve sanatını tanıtan eserlerin Türkçeye kazandırılmasına ön ayak olunacaktır.

• Ayrıca, Türkçe yazılmış eserlerin de yurt dışında tanıtımı için yaşayan dillere çevrilmesi sağlanacaktır.

• Müzik eğitiminin şekilcilikten kurtarılması sağlanarak, çocukların ve gençlerin enstrüman kullanması teşvik edilecektir.

• Orkestra müziği, opera ve bale, tiyatro, resitaller, yerel halk müziği, çocuk ve yetişkin koroları Türkiye’nin tüm illerine yayılacaktır.

• Sinema sanatında kendini kanıtlamış bir ülke olarak, bunu bütün koşullarını yerine getirecek eğitim hizmetleri sunulacak, daha ileride sinema sanatına gönül verenlerin çalışabileceği platoların oluşturulmasına öncülük edilecektir.

• Ekonomi ile kültürel bağımsızlık arasındaki yakın ilişki çeşitli etkinliklerle sürekli gündemde tutulacaktır.

• Kültürel mirasın özellikle de yörelere mal olmuş kültür sanat değerlerinin korunması sağlanacaktır.

• Müzeler iyileştirilecek, müze gelirlerinin arkeoloji çalışmalarına aktarılacak şekilde kullanılması sağlanacaktır.

Aralık, 2014

\ Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası:

“Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası” toplumların öncü kuruluşları olan üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim alanında değil, sanat ve kültür alanında da etkin olmaları gerektiğine inanan ve bu inancını hayata geçiren “Anadolu Üniversitesi”nin sanata verdiği önemin, sanata olan bakışının sonucu olarak sanat hayatımıza kazandırıldı. Yalnızca “Anadolu Üniversitesi” ile sınırlı kalmayan, uluslararası sanat dünyasına katkıda bulunmak gibi üst bir amacı gerçekleştirmeyi hedefleyen “Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası” 2004 yılında Burak Tüzün’ün yönetkenliği ve genel küğ sorumluluğu altında kuruldu. “Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası” genç yalkıcı ve yönetkenlere sağladığı olanaklar, gerçekleştirdiği ilk seslendirmeler, başarılı dinleti dolaşıları, değişik birimlerle yaptığı işbirliği sonunda ortaya çıkan başarılı projeler ile kurulduğu günden itibaren sürekli bir ilerleme çizgisi gösterdi. “Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası” ve “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu” ile birlikte sahne üstünde 240 sanatçının katılımıyla Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de yorumladığı “Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Kutlama Konserleri”, “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu”nun katılımıyla Frigya vadisi yerleşimlerinde seslendirdiği “Anadolu Üniversitesi’nin 50.Yılını Kutlama Dinletileri”, “Konservatuvar Opera Anasanat Dalı” ile birlikte gerçekleştirdiği, Eskişehir’in tamamen kendi olanaklarını kullanarak sahnelediği ilk opereti olan Johann Strauss’un “Yarasa” adlı yaratısı, “Halk Bilim ve Araştırmaları Merkezi” birimleriyle ortaya koyduğu “Kerem ile Aslı” temsilleri belli başlı önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin ilk kuşak bağdarlarının temsilcilerinden Faik Canselen’in, geçmişin ünlü tango bağdarı Necip Celal Antel’in ve genç Türk bağdarlarının yaratılarının ilk seslendirilişleri ve bunların büyük bir kısmının CD kaydının yapılmış olması Türk küğ tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Genç yönetken, yalkıcı ve bağdarlara izlencelerinde sıkça yer vermeyi bir üniversite orkestrası olmanın gereklerinden sayan orkestra, her dinleti mevsiminde sağladığı çeşitlilikle bu amaca hizmet etmeyi, orkestranın yönetkenliğini ve genel küğ sorumluluğu görevlerini yürüten Burak Tüzün’ün liderliğinde sürdürmektedir.

Anahtar:

(Osm.) Açkı. Bkz.: Açkı.

Anarmonia:

Uyumsuz, armonisiz.

Anases:

Sesler (her bir ses) karmaşık yapılardır. Gergin ve uzun bir teli çekip bırakırsak, bu tel titreşmeye başlar ve bir ses üretir. Bu uyguladığımız etkinin doğal bir sonucudur. Ancak, titreşime uğrayan bu telden sadece tek bir ses mi çıkar? Bu sorunun yanlış yanıtı tek bir ses oluştuğudur. Halbuki, gerçek bu değildir. Tam sessizlik sağlanan bir ortamda bu uygulamayı bir kez daha yineleyelim. Dikkatli bir şekilde dinlediğimizde baskın ve kuvvetli olarak işitilen ilk sesten başka seslerin de var olduğunu işitiriz. Diğer bu sesler hafif hafif kendilerini belli ederler. Bu deneyi piyanoda da tekrarlayabiliriz. Piyanonun kalın perdelerinden birine kuvvetlice basarak dinlersek piyanonun çekicinin bu tele vurur vurmaz çıkan baskın ilk sesin yanı sıra daha birçok sesin de işitileceği açıktır ve iyi bir kulağı olan her kişi bu sesleri duyacaktır. Baskın sesin yanında çok sayıda başka ses farklı güçlerde kendini hissettirecektir. Bunlardan bazıları daha kuvvetli ve bazıları da daha zayıf bir şekilde duyulur. Bu işlemi tek bir tel üzerinde gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. Piyanonun diğer tellerini bu uygulamanın dışında bıraktık ve işe karıştırmadık. Piyanonun başka telleri üzerinde de bu deneyi gerçekleştirirsek sonucun değişmediğini görürüz. Bu olaydan elde edeceğimiz sonuç, “ses dediğimiz şey basit değil, birçok sesin bir araya gelmesi ile oluştuğudur.” Yani sesin karmaşık bir niteliği vardır. Fizik biliminde sesin neden karmaşık bir yapısı olduğu açıklanmaktadır. Telden baskın bir şekilde işitilen ilk sese “anases” denilir.

Anases Merkezdedir:

“Anases”, kendi üst ve alt doğuşkanlarının merkezinde yer alır. Her ses, işitildiği andan itibaren üst ve alt doğuşkanlarıyla birlikte var olmaktadır. Bu doğuşkanlar, “Alt Doğuşkanlar” (Bkz. Alt Doğuşkanlar) maddesinde anlatıldığı üzere, birbirlerine tıpatıp eşit aralıklı bir ses zinciri meydana getirirler. Kısacası, “anases”, alt ve üst doğuşkanlar zincirinin tam merkezinde yer almaktadır. Aşağıda yer alan örneği dikkatle incelersek, bu olguyu daha net olarak anlayabiliriz:


Anases Merkezdedir


Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere aralıklar her iki yönde de (alt ve üst doğuşkanlar sıralamasında) eşit uzaklıklarda bulunmaktadırlar.

 

2 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli,

3 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli + bir beşli,

4 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli + bir beşli + bir dörtlü,

5 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli + bir beşli + bir dörtlü + bir üçlü

 

mesafade yer alırlar. Hemen anlaşılabileceği üzere, “anases”, üst ve alt doğuşkanlarının tam merkezindedir.

Anche:

Bkz.: Anchia.

Anchia:

Kamış, tahta üflemeli çalgılarda ağızlık.

Ancora:

(İt.) Bir daha, bir kez daha, tekrar, yeniden, yine, bis, encore.

Ancora, più:

(İt.) Daha fazla sayıda, daha çok miktarda.

Andaç, Utku Barış:

1987 yılında İzmit'te doğan Utku Barış Andaç 2001 senesinde girdiği "Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi"nde Deniz Sargut ile keman çalıştı. Bu süre içerisinde "İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası"nın viyola grup şefi Olan Nebil Gökay'la özel olarak keman çalışmalarını sürdürdü. 2005 yılında "Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Keman Dalı"nı kazanarak Cemalettin Göbelez'in öğrencisi oldu. Atilla Aldemir'in "Marmara Üniversitesi"nde gerçekleştirmiş olduğu iki ayrı çalışmalığa etkin olarak katıldı. "Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası", "Marmara Üniversitesi Akademik Orkestrası", "Marmara Sekizlisi" ve "Arco Duo" isimli orkestra ve topluluklarda görev aldı. Andaç halen "Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü"nde son sınıf öğrencisidir. Yalkın keman için "Kandan Lavi","Öfke" ve "Melankoli" isimli üç bağdası bulunmaktadır. Utku Barış Andaç çeşitli düzenlemeler de yapmıştır. Bunlar arasında yalkın keman için "Giresun Karşılaması", iki keman için "Altın Hızma", "Tom and Jerry","Take Five", dördül için "Nihavend Longa", oda orkestrası için "Sarı Zeybek", "Arabian Nights" (çizgi film küğü), oda orkestrası ve yalkın keman için Sergei Rachmaninov'un "Vocalise"i, dört sesli koro için "I Want to Spend My Life Time Loving You" sayılabilir.

Andalous:

Endülüs, Arap etkili Endülüs ya da İspanyol küğü.

Andante cantabile:

(İt.) Şarkı söyler gibi, duygulu bir "Andante". Duygulu ve anlamlı. Hisli bir şekilde ve şarkı söyler gibi...

Andante con moto:

(İt.) "Andante"den biraz daha hızlı. "Andante" çalışa oranla azıcık daha canlı.

Andante espressivo:

(İt.) İfadesi güçlü bir "Andante", duygu dolu bir hızda. Duygulu bir deyişle. Anlam yüklü bir andante. Hissiyatlı bir andante. Duygu ve anlam katılmış bir deyiş ile andante hızında...

Andante moderato:

Ilımlı ya da orta hızda bir "Andante".

Andante molto:

Çok ağır bir "Andante".

Andante religioso:

Dini ifadeli, dinsel bir "Andante".

Andante sostenuto:

Belirgin bir ifadeye sahip bir "Andante", tutarak.

Andante-1:

(İt.) Yavaşça, ılımlı hızda. Ağırca çalış. Yürüyüş hızında. Metronomun dakikada 66 ile 72 arasında vuruş hızı.

Andante-2:

(İt.) Sonat, konçerto ya da sinfoni gibi yaratılarda yer alan ağır bölümün adı.

Andantemente:

"Andante"yi andırır.

Andantino:

"Andante"den biraz hızlı, az "Andante".

Andantino espressivo:

"Andantino"dan biraz daha ağırca ve duyarlılıkla, ifade dolu bir "Andantino".

Andantino mosso:

Canlı bir "Andantino".

\ Andrée, Elfrida:

İsveçli orgçalar, bağdar ve yönetken. 19 Şubat 1841 tarihinde doktor Andreas Andrée’nin kızı olarak Visby’de dünyaya geldi. Ludvig Norman ve Niels Wilhelm Gade’nin öğrencisi oldu. Kız kardeşi Fredrika Stenhammar da bir küğcü idi. Elfrida İskandinavya’da resmi olarak görevlendirilen ilk kadın orgçalarlardan birisi oldu. Yaşamı boyunca “İsveç Kadın Hareketi”nin aktivistlerinden biri idi. Sanatçı 1861 yılında Stokholm’de çalışma yaşamına başladı ve 1867 yılında “Gothenburg Katedrali”nin orgçusu oldu. Yaptığı hizmetlerden ötürü “Royal Swedish Academy of Music - İsveç Kraliyet Küğ Akademisi”ne seçildi. Andrée’nin bir piyanolu beşili, bir piyano sonatı, küçük re’den yaylı çalgılar dördülü ve ses için yazdığı küğler vardır. Kaleme aldığı iki adet orglu sinfonisi günümüzde sıklıkla seslendirilmektedir. 1861 yılında küçük re’den bir yaylı çalgılar dördülü kaleme aldı. Yine yaylı çalgılar dördülü için büyük la’dan eseri vardır. Orkestra için iki sinfonisi ve çeşitli eserleri de olan sanatçının 1870 yılında bağdadığı küçük la’dan piyanolu dördülü pek tanınmıştır. 1865 yılında basılan küçük mi’den piyanolu beşili ve 1887 tarihini taşıyan küçük so’dan piyanolu üçülünü anmadan geçmemek gerekir. Sanatçının küçük do’dan bir diğer piyanolu üçülü ölümünden sonra basılabildi. Keman için aralarında büyük mibemol’den ve büyük sibemol’den iki sonatın da olduğu çok sayıda keman parçası bulunmaktadır. Piyano parçalarının yanısıra iki İsveç missa’sı, liedler ve 1879 tarihini taşıyan koral balladı “Snöfrid” ile 1899 yılı damgasını taşıyan, cönkünü Selma Lagerlöf’ün oluşturduğu operası “Fritiofs Saga” sanatçının ne kadar verimli olduğunu adeta kanıtlamaktadır. Elfrida Andrée 11 Ocak 1929 tarihinde Gothenburg’da sonsuzluğa göç etti.

Andrée, Fredrika:

Bkz.: Stenhammar, Fredrika.

\ Andrievsky, Alexandra:

Kiev’de Ukraynalı bir küğcü ailede dünyaya geldi. Alexandra piyano öğrenmeye yedi yaşında iken annesi Irina Zaritskaya (Andrievsky) ile başladı. 1972 yılında ailesi ile birlikte İsrail’e göç ettiler. Göç ettikten sonra İngiltere Surrey’de “Yehudi Menuhin Okulu”nda, Tel Aviv’de “Rubin Küğ Akademisi”nde ve Londra’da “Kraliyet Küğ Okulu”nda piyano eğitimini sürdürdü. Bu süreçte “Martin Trust Bursu”ndan yararlandı ve “Amerikan-İsrail Vakfı”ndan destek bursu aldı. Alexandra Andrievsky Avrupa’da çok sayıda yaz festivaline, ustalık kursuna, seminerlere katıldı ve Almanya’da gerçekleştirilen “Schleswig-Holstein Festival”inin 1988 yılından itibaren düzenli bir şekilde konuğu oldu. Kanada Alberta’da yapılan yarışmalarda jüri üyesi oldu. Sanatçı 1992 yılında Edinburgh kentine yerleşti ve yalkıcı ve oda küğcüsü olarak sahnelere çıkmaya devam etti. Glasgow Milngavie’de bulunan “Douglas Akademisi Küğ Okulu”nda öğretmenlik yaparken piyanist Peter Evans ile evlendi. Ayrıca “Yehudi Menuhin Okulu”nda ve Berkshire “Eton Koleji”nde öğretmenlik yaptı. 2004 yılında Calgary’ye taşındı ve 15 yıl boyunca “Mount Royal” üniversitesinde öğretmen olarak çalıştı. Sanatçı halen kendisine ait bir özel öğretim stüdyosunda öğretmenlik yapmakta, eşlikçi olarak dinletilere devam etmekte ve çeşitli jürilerde yer almaktadır.

\ Angelov, Ludmil:

Bulgaristan’ın Varna kentinde dünyaya geldi. Sofya’da bulunan “Pancho Vladigerov Devlet Küğ Akademisi”nden mezun oldu. Eğitimi süresince Viktoria Spassova, Ludmila Stoyanova ve Pancho Vladigerov’un piyano sınıfında asistanlığını yapmış olan fenomen piyanist-pedagog Konstantin Stankovich ile çalıştı. Derece ve ödül kazandığı uluslararası yarışmalar arasında “Senigallia” (İtalya-1976), “Frederic Chopin” (Polonya-1985), “Palm Beach Uluslararası Piyano Yarışması” (ABD-1990), “Piyano Ustaları” (Monte Carlo-1994) ve “Dünya Piyano Ustaları Dinleti Dolaşısı” (Fransa-1997) sayılabilir. Ludmil Angelov’un dinleti verdiği başlıca orkestra ve salonlar arasında “Berlin Filarmoni”, Viyana “Musikverein”, Amsterdam “Concertgebauw Orkestrası”, Paris’te bulunan “Pleyel ve Gaveau Konser Salonları”, Milano “Skala Tiyatrosu”, New York “Lincoln Center”, Frankfurt “Alte Oper”, Münih “Herkulessaal”, Lucerne “KKL”, “Zürih Operası”, Monte Carlo “Salle Garnier”, Brüksel “Palais des Beaux-Arts”, Linz “Brucknerhaus”, Madrid “Auditorio Nacional”, Barcelona “Auditori”, Valensiya “Palau de la Música”, “Moskova” ve “Milan Konservatuvarı Dinleti Salonları”, “Varşova Ulusal Filarmoni Orkestrası”, “Polonya Ulusal Operası” ve Seul “KBS Salonu” yer alır. Angelov’un ertiksel gelişiminde Chopin’in küğü önemli bir yere sahiptir. 1987-1988 dinleti mevsiminde Chopin’in tüm yalkın piyano yaratılarını benzersiz bir olay olan oniki resitallik bir seride toplayıp seslendirdi ve “Bulgaristan Yılın Genç Küğcüsü Ödülü”nü almaya hak kazandı. Sanatçı aynı zamanda Varşova’da yapılan “Chopin ve Avrupa” gibi Avrupa’nın en önemli Chopin festivallerinde yer almıştır. 1999 yılında Madrid ve İspanya’nın diğer kentlerinde Chopin’in tüm yalkın piyano yaratılarını seslendirdi, on yıl sonra Bulgaristan ve İspanya’da bu dinleti serisini tekrarladı. Angelov’un “Chopin’in Rondo ve Varyasyon Kayıtları” Varşovada’ki “Ulusal Chopin Enstitüsü” tarafından “Grand Prix du Disque Ödülü”ne layık görüldü. Ludmil Angelov 2006 yılından beri Nikolai Kapustin’in birçok eserinin dünyada ilk çalınışını üstlendi ve bu büyük çağdaş Rus bağdarının en önde gelen yorumcularından biri sayıldı. Sanatçının kayıt gerçekleştirdiği firmalar arasında “RCA”, “Danacord”, “Gega New”, “Pentatone”, “Non Profit Music”, “Toccata Classics”, “Hyperion” ve “Vela Records” bulunmaktadır. Angelov 2015 yılı Haziran ayında, Moritz Moszkowski’nin yakın zamanda keşfedilen piyano konçertosunu “BBC İskoç Sinfoni Orkestrası” ile seslendirerek dünyadaki ilk çalınışını gerçekleştirdi ve “Hyperion” markası altında CD kaydını yaptı. Sanatçı, 2013 yılından itibaren Sofya’da bulunan “Yeni Bulgaristan Üniversitesi”nde onursal profesör olarak ders vermekte ve tüm dünyada ustalık sınıfları gerçekleştirmektedir. Jüri üyeliği yaptığı yarışmalardan en önemlisi olarak 2010 ve 2015 yıllarında gerçekleşen “Varşova Chopin Piyano Yarışması” sayılabilir. 2011 yılının Kasım ayında “Polonya Kültür Bakanlığı” tarafından Angelov’a Polonya küğünün uluslarası tanıtımı için yaptığı katkılardan dolayı “Gloria Artis” madalyası verildi. 1992 yılından bu yana İspanya’da yaşayan Ludmil Angelov, Toledo’da bulunan “Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi”nin bir üyesi ve aynı zamanda “Sofya Piyano Extravaganza Festivali”nin kurucusudur.

Anglais:

Eski bir İngiliz dansı, İngiliz kırını.

\ Anglebert d', Jean–Henri (1635–1691):

Jean-Henri d’Anglebert Chambonnières’e baskın kalarak XIV. Louis’in arp çaları oldu ve büyük başarılar kazandı. Bu görevi daha sonra oğlu devralmıştır. d’Anglebert “Versailles”de kaçınılmaz olarak Lully ile işbirliği yaptı ve O’nun opera ve balelerinden seçmeleri klavye’ye uyarladı. Bağdarın klavye için yazdığı dört ardış içerdiği dansları, transkripsiyonları ve başlangıçta yer alan ölçülenmemiş önçalınları ile Fransız klavye küğünde Chambonnières ile Couperin arasında anlamlı ve önemli birer öge olarak yer almaktadır. Yayınlanmış küğleri arasında org için fügler de bulunmaktadır.

Angoscia:

Acılı, sıkıntılı.

Angosciosomente:

Sıkıntılı, sıkıntıyla, acıyla, acılı.

Anima:

(İt.) Ruh. Ruh dolu, canlı.

Animande:

Canlandırarak.

Animando:

Gittikçe canlanarak ve hızlanarak.

Animato:

Canlı, coşkulu.

Animo:

Derin anlam vererek.

Animoso:

Bkz.: Animo.

\ Anka, Paul:

Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Paul Anka 30 Temmuz 1941 tarihinde Kanada’nın Ontario bölgesinin Ottawa kentinde doğdu. Oniki yaşında iken ertiksel gelişimine başladı. 1956'daki “I Confess” adlı ilk parçasının kaydını babasından aldığı parayla yaptı. Ama o plak sadece üçyüz tane sattı. Sonraki parçası Diana ise dokuz milyon satışa ulaştı. Buddy Holly’nin söylediği “It Doesn't Matter Anymore”, Tom Jones’un popüler hale getirdiği “She's A Lady” adlı bağdalar O’nundur. Ayrıca Claude Francois’nin “Comme d’Habitude” adlı ünlü bağdasına “My Way” olarak İngilizce sözleri Paul Anka yazmıştır. Ayrıca yazdığı reklam küğleri de yazıldıkları tarihte büyük bir üne kavuştu. Örneğin bir fotoğraf makinesi firması için yazdığı “Times of Your Life” adlı şarkı piyasaya sürüldüğünde çok sevilmişti. Kendi adına birçok TV gösterisi yapan Paul Anka’nın 1957 yılında “Diana” isimli şarkısı dünya çapında üne kavuştu. 1961 yılında “Time” dergisi O’nun bağdar ve söz yazarı kimliğini ön plana çıkarttı. Ottawa’da 27 Nisan Paul Anka günü olarak kutlanmaktadır. 1990’da Amerikan vatandaşlığına geçti. 2003 yılında “American Idol” yarışmasında konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Birçok ünlü sanatçıyla beraber düetler yaptı. Sanatçı Michael Buble, Celine Dion, Ricky Martin, kızı Anthea Anka, Tom Jones ve Frank Sinatra ile aynı sahneyi paylaşmıştır.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan Fotoğraf Kareleri:

1. Ankara Devlet Konservatuvarı Avlusu

Ankara Devlet Konservatuvarı Avlusu

 2. İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da İzleyici Olarak Yer Aldığı Ankara Devlet Konsevatuvarı Konser Salonu

İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da İzleyici Olarak Yer Aldığı Ankara Devlet Konsevatuvarı Konser Salonu

 3. Ankara Devlet Konservatuvarı Döner Oda

Ankara Devlet Konservatuvarı Döner Oda

 4. Mithat Fenmen’in de Katıldğı Ankara Devlet Konsevatuvarı Temel Atma Töreni

Mithat Fenmen’in de Katıldğı Ankara Devlet Konsevatuvarı Temel Atma Töreni

Ankara Radyosu Madrigal Korosu:

Bülent Arel heyecanlı, çalışkan ve idealist bir yöneticiydi. Orkestra ve koro yöneticiliği kadar “Ankara Radyosu Müzik Yayınları” yöneticiliğinde de başarılıydı. 1965-1970 yılları arasında “Ankara Radyosu Madrigal Korosu”nu kurmuş ve bu koro ile “a capella” (çalgı eşliksiz) koro dağarının hemen hemen tüm yaratılarının kaydını gerçekleştirmişti. Ancak yukarıda adı geçen bu koro, ne yazık ki, yöneticisi Bülent Arel’in Amerika’ya gidişi ile ortadan silinmiştir. Bu durum, ülkemizde yapılan olumlu işlerin ilkeler bazında bir temele oturmadığını ve kişilerin çabasıyla bir müddet yürütüldüğünü, sorumluluk alan bireylerin kişisel fedakarlıklarının bir şekilde nihayetlenmesiyle kurumsal bir alt yapısı olmayan girişimlerin sürdürülemediğini kanıtlayan önemli bir örnektir.

\ Ankara Sanat Tiyatrosu:

6 Aralık 1963 tarihinde Ankara’da kurulan tiyatro topluluğu. Türkiye’nin en eski ve en sağlam kökleri olan özel tiyatrosudur. Bu grubun kuruluşuna Asaf Çiyiltepe öncülük etmiştir. Çiyiltepe ve arkadaşları bu tiyatroyu devrimci-ilerici bir temelde ve topluma öncü olması amacıyla yarattılar. Bu tiyatro İstanbul’daki “Arena Tiyatrosu”nun ardılıdır. “AST”ın “Genel Sanat Yönetmeni” Asaf Çiyiltepe idi, ancak ne yazık ki bu büyük sanatçı, tiyatronun doğu illerimize gerçekleştirdiği bir dolaşı sırasında geçirilen bir kaza sonucu sonsuzluğa göç etti. Bunun üzerine “Genel Sanat Yönetmenliği”ne Güner Sümer geldi. Güner Sümer’den sonra ise bu görevi Rutkay Aziz üstlendi. Rutkay Aziz bu önemli görevi uzun yıllar yürüttü ve birçok oyuna yönetmen ve oyuncu olarak katkıda bulundu. Ne yazık ki bu tiyatro baskıcı ve faşizan rejimlerin sürekli takibi ve baskısı altında kaldı. Özellikle 12 Mart faşizmi bu sanat kurumunu hiç rahat bırakmadı. Örneğin, “Ankara Sıkıyönetim Kumandanlığı”nın “6134/14267 sayılı ve 4 Nisan 1972 tarihli bildirimi” ile topluluğun gerçekleştirdiği etkinlikler sakıncalı ilan edildi ve “Ankara Sanat Tiyatrosu” kapatıldı. Kapatılma nedeni Yılmaz Onay’ın yönettiği ve Ankara’da 4 kez oynanan “Hitler Rejiminin Korku ve Sefaleti” isimli oyunun 5. kez “Siyasal Bilgiler Fakültesi” öğrencilerine oynanması oldu. Ancak 1974-1975 sanat mevsiminde tiyatro geri döndü: Maksim Gorki’nin “Ana” isimli romanından aynı isimle Bertolt Brecht tarafından oyunlaştırılan “Ana” oyunu Rutkay Aziz tarafından sahneye konuldu. Bu oyunda söylenen “Bir Mayıs Marşı” geniş kitleler tarafından hızla benimsendi ve ülke toplumsal bilinç bakımından bir sıçrama daha elde etti. “Ankara Sanat Tiyatrosu” adeta bir okul oldu; yüzlerce oyuncu, yazar, yönetmen, sahne tasarımcısı, küğcü ve teknisyen burada adeta eğitim gördü. Bu anlamda Türk tiyatrosuna büyük katkılar sağladı ve bu sanatçılar ileride kendi sanat topluluklarını kurarak tiyatroya devam ettiler. Ayrıca “AST” ilerici ve devrimci temelleriyle deneme tiyatrolarının bir anlamda öncüsü oldu. Ödenekli ve ticari amaç güden tiyatrolara karşı halkın ve emekçinin yanında adeta göğüs göğüse çarpışmalar yaşandı. Bu oluşum bir takım çalışması ve disiplinine dayanmaktaydı, bu nedenle “AST”ın dağarı çok genişledi. Çağdaş dünya klasıl yazarlarına önem verildi. Bunlar arasında Samuel Beckett, Brendan Behan, Armand Salacrou, Max Frisch, August Strindberg gibi yazarlar bulunmaktadır. Aynı zamanda özellikle bir “Brecht-Gorki Tiyatrosu” kimliği kazanıldı. Topluluk çağdaş ulusal Türk Tiyatrosuna da büyük önem vererek Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Cahit Atay, Turgut Özakman gibi yazarların yaratılarına yer verirken yeni Türk oyun yazarları kuşağının yetişmesine de büyük katkı sağladı. Eserleri oynanan bu isimler arasında Sermet Çağan, İsmet Küntay, Güner Sümer, Bilgesu Erenus, Vasıf Öngören ve Oktay Arayıcı sayılabilir. “Ankara Sanat Tiyatrosu”nda görev yapan ve oyun sahneye koyan isimler arasında Asaf Çiyiltepe, Güner Sümer, Genco Erkal, Ergin Orbey, Çetin Öner, Rutkay Aziz ve Yılmaz Onay bulunmaktadır. Osman Şengezer ve Yücel Tanyeri gibi sahne tasarımcıları ile Timur Selçuk gibi bağdarlar da oyun üretimine katkılar sağlamıştır. Ayrıca Uğur Mumcu, Faruk Erem, Eşber Yağmurdereli, Yaşar Kemal, Turgut Özakman, Sabahattin Ali, Yılmaz Güney ve Samed Behrengi gibi yazarların oyunları da “AST”ın dağarında yer aldı. Çağdaş bir kurum olarak “AST”, 1974 mevsiminden bu yana çağdaş dünyaya açılan bir kapı olarak sanat yaşamımızda tekrar yer aldı. O tarihten bu yana açtıkları ve geleneksel hale gelen “Amatör Tiyatro Kursu” ile çok sayıda yeni ismin Türk tiyatro hayatına kazanılmasını sağladılar. Tiyatro, kuruluşundan bu yana çok sayıda oyun sahneledi ve ilerici yapısıyla devrimci-öncü olarak Türk tiyatro yaşamında sağlam bir yer edindi. Fakat bu kurumun yaşadığı sorunlara bir yenisi eklendi: 58 yıldır perde açtıkları “Ihlamur Sokak”taki salonun kuruluş yıldönümüne denk gelen 6 Aralık 2020 Pazar günü kapanması sanat çevrelerinde büyük üzüntü yarattı. Pandemi döneminin getirdiği kaldırılamaz yükler ve uzun yıllardır mahrum bırakıldıkları devlet yardımları ile salonun mülk sahibinin dayattığı ağır ve uzlaşmaz tutum “AST”nin adeta evi olmuş bir binadan ayrılmasını zorunlu kıldı. Yaşanan bu olumsuz süreçte tarihi salonun açık kalması için yapılan tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Mülk sahibi burada otopark, depo veya otel yapma niyetini açıkça belli etti. Bu boşaltma öncesi tiyatro 4 mevsimdir Yeşim Dorman’ın oyununu kapalı gişe oynamaktaydı. Kuruluş binasından ayrılındığında “Bilkent Sahne”de etkinliklere devam edildi. Her şeye karşın “Ankara Sanat Tiyatrosu” kuruluş felsefesinden ödün vermeden boş eğlenceye indirgenen tiyatro yaşamımıza liderlik yapmaya devam etmektedir.

Anmutig:

(Alm.) Zarif, alımlı, sevimli. İyilikle. İyiliksever bir deyişle. Zarifçe.

\ Annayeva, Valentina:

Valentina Annayeva 10 Haziran 1959 tarihinde Ukrayna'nın Rovno bölgesine bağlı Krupove köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1967 ile 1974 yılları arasında Miyzoç-Rovno'da "Myzoç Yatılı Okulu"nda bitirdi. 1974 yılı ile 1978 yılları arasında Dubno kenti küğ okulunda koro yönetkenliği ve ses eğitimi aldı. 1977 yılında evlenerek Türkmenistan'ın Aşkabat kentine yerleşti. Bu evlilikten 1978 yılı doğumlu Nazar isimli bir oğlu oldu. 1977–1981 yılları arasında Aşkabat valiliğine bağlı mimarlık bölümünde sekreterlik yapan Annayeva 1981–1985 yılları arasında da "Türkman Hava Alanı"nın muhasebe bölümünde çalıştı. 1985–1990 yılları arasında Aşkabat kenti "Küğ Akademisi"nin koro yönetkenliği ve küğ öğretmenliği bölümünde eğitim gördü ve her iki alanda da diploma aldı. 1990-1991 yıllarında aynı kentte küğ öğretmenliği yapan sanatçı 1991–1995 yılları arasında "Aşkabat Devlet Sinfoni Orkestrası ve Korosu"nda mezzosopran olarak görev üstlendi. 1995 yılında ikinci bir evlilik yaparak Türkiye'ye yerleşti ve 2001 yılında Türk vatandaşlığına kabul edildi. 2002 yılında boşanan Annayeva 2003–2004 yılları arasında "Adana Odeon Küğ Merkezi"nde piyano ve ses öğretmenliği yaptı. Annayeva bir müddet te "Adana Natürel Küğ Merkezi"nde öğretmenlik yapmıştır.

Anonim Olma:

Bkz. Anonimleşme. Anonim. Folklorik Oluşum. Türk Halk Küğü. Halk küğleri.

Anonimleşme:

Bkz. Anonim. Anonim olma. Folklorik oluşum. Türk Halk Küğü.

Antécedant:

Ön, önceki, ilk konu ya da tema, ana konu ya da tema.

\ Antep, Ersin:

Gelibolu’da doğdu. Ortaöğretimin ardından liseyi Ankara’da bitirdi. Daha sonra “Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Genel Müzikoloji ve Müzik Tarihi Bölümü”ne girdi. Burada Filiz Ali, Ahmet Yürür, İlhan Usmanbaş, Cenan Akın, Feza Tansuğ, Melih Duygulu ve Meliha Doğuduyal ile çalıştı. “Gebrauchsmusik” başlıklı tezi ile öğrenimini tamamladı. Mezuniyetin ardından çeşitli merkez ve organizasyonlarda yer aldı. Küğü yorum ve seslendirme anlamında incelemek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Stüdyo demo aranjörlüğü, radyo jingle bağdarlığı, radyoda küğ eleştirmenliği, yerel gazete küğ yazarlığı (beş yıl)... Türk küğü alanında ney ve çoksesli alanda klarinet çalıcılığı yaptı. Yazıları “Toplumbilim Dergisi”, “Müzikoloji Dergisi”, “Orkestra Dergisi”, “Hürriyet Gösteri Dergisi”, “Andante Dergisi”, “Cumhuriyet Gazetesi”, “Radikal Gazetesi”, “Dünya Gazetesi” gibi yayın organlarında yayınlandı. 2004 yılında “Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası” ve 2005 yılında “Türk Bestecileri Eser Kataloğu” adlı kitapları “Sevda Cenap And Müzik Vakfı” tarafından basıldı. “Marmara Üniversitesi”, “Yıldız Teknik Üniversitesi”, “Antropoloji Derneği” ve “İstanbul Teknik Üniversitesi” bünyesinde konferans, panel ve seminerlerde konuşmacı oldu. “Müzikoloji Derneği”, “Sevda Cenap And Müzik Vakfı”, “Bursa Nilüfer Belediyesi”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ve “Türk Kara Kuvvetleri”nin düzenlediği sempozyumlarda bildiriler sundu, sempozyum bildiri kitabı editörlüğü yaptı. “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ile Rengim Gökmen yönetimindeki “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” tarafından yapılan “İstiklal Marşı”nın yeni kaydı için araştırma yaptı, CD kapağını yazdı. 2002 yılına kadar “Müzikoloji Derneği Genel Sekreterliği” görevini sürdürdü. 2002-2004 yılları arasında “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Musika-i Hümayûn Araştırması”nı yürüttü ve “Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda küğ tarihi dersleri verdi. “Kara Kuvvetleri Komutanlığı” tarafından 2003 yılında düzenlenen “Askeri Bandolar Festivali”nde basın danışmanlığı ve koordinatörlüğü yaptı. 2004-2006 yılları arasında “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ve “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı” bünyesinde küğle ilgili araştırma ve projelerde görev aldı. 2004-2006 yılları arasında “Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası” fahri basın danışmanlığı görevini sürdürdü. 2004-2006 yılları arasında “Bilkent Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Araştırma ve Eğitim Merkezi”nde “Müzikbilimcileri Bilimsel Etkinlikler Dizisi”ni gerçekleştirdi. 2007 yılında “Bursa Nilüfer Belediyesi” evsahipliğinde “Doğumunun 100. Yılında Ahmed Adnan Saygun” konulu “IV. Müzikoloji Sempozyumu” (8-9 Mart) ile “İstanbul Kültür Üniversitesi”ndeki (13 Nisan) ve “İzmir Sanat”taki (7 Aralık) “Ahmed Adnan Saygun Paneli”ni organize etti. Halen “Andante Dergisi” genel yayın yönetmeni yardımcısı, yayın kurulu üyesi ve yazarı, “Hürriyet Gösteri Dergisi”, “Cumhuriyet Gazetesi” ve “Radikal Kitap Eki”nde küğ yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda “Bugün, Toplum ve Müzik” başlıklı tartışmalar zincirini koordine etmektedir. İnternet ortamında müzikbilimin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla kurduğu www.muzikoloji.org web sitesi ile “Müzikoloji İleti Posta Grubu”nun faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ersin Antep’in yayınlanmış kitapları arasında şunlar bulunmaktadır:
* “Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası”, Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, 2005
* “Türk Bestecileri Eser Kataloğu”, Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, 2006.
Sanatçının editör olarak katkıda bulunduğu kitaplar ise şunlardır:
* “Müzikoloji Derneği Sempozyum Bildirileri”, İstanbul: Müzikoloji Yayını, 2000.
* “Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu”, Ankara: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2004.

\ Antheil, George (1900-1959):

George Antheil’in eserleri sürekli ritmik diriliği, uyumsal keskinliği ve ezgisel kuvvetiyle “küğün kötü çocuğu” olduğunu ortaya koyar. Antheil 8 Temmuz 1900 tarihinde Trenton (New Jersey)’da dünyaya geldi. “Philadelphia Konservatuvarı”nda Constantin von Sternberg, Ernest Bloch ve Clark Smith ile çalıştı. 1922 yılında dinleti piyanisti olarak ertiksel yaşamında yükselmek için Avrupa’ya gitti ve verdiği resitalde “Mekanizmalar” (Mechanisms), “Uçak Sonatı” (Airplane Sonata) ve “Vahşi Sonat” (Sonata Sauvage) gibi kendi yaratılarını seslendirdi. Sıklıkla birbirini izleyen gürültü patırtı bağdarın giderek artan kötü şöhretine katkıda bulundu. Berlin’de kendi bağdama stiline önemli derecede etki etmiş olan Stravinsky ile tanıştı. Aralarında Joyce, Pound, Yeats, Satie, Picasso ve daha birçok ismin de bulunduğu Paris sanat çevreleri Antheil’i kendi modernist fikirleri için küğsel bir sözcü olarak seçtiler. Bu dönemde ulaştığı başarılar vurma çalgılar topluluğu için yaratılan dağarda dönüm noktası anlamında olağanüstü bir zirveye ulaştı: “Ballet Mécanique”. Bu yaratı gerçek anlamda gelenekleri paramparça etmektedir; örneğin 1927 yılında “Carnegie Hall”de yapılan Amerika’daki ilk seslendirilmesinde uçak pervaneleri ile inanılmaz bir şamata çıkarılmıştır. Sonraları ise Antheil’in “Piyano Konçertosu” ve “Fa’dan Sinfonisi”nde yeni romantik ve yeni klasılcı ögeleri benimsediğini görüyoruz. Sanatçı 1936 yılında Hollywood’a yerleşmiş ve film küğleri yazmaya başlamıştır.

Anthem:

(İng.) Kantat tarzında yaratı, "cantate" benzeri eser.

Antifonal:

Karşılıklı iki koronun dönüşümlü bir şekilde yaptığı seslendirme. Bkz. Antiphonal.

Antifoni:

Karşılıklı ilahi okuma usulü. Karşılıklı okunan dua.

Antiphonal:

Bkz. Antifonal.

Antitonal (Antitonale):

Tona aykırı.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:6070935
Online Ziyaretçi Sayısı:7
Bugünlük Ziyaret :221

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.