An

\ Anadolu Korno Dördülü (Anatolia Horn Quartet):

İzmir’li korno sanatçıları tarafından kurulmuştur. Cüneyt Deniz, Zafer Yümlü, Koray Ay ve Yaşar Erkılıç’tan oluşan topluluk, dinletilerinde dünyada bir ilk olan “Dört Korno için Anadolu Ezgileri”ne ve dünya küğlerine yer vermektedir. Türk halk ezgilerinin ve dünya küğlerinin yeni bir anlayışla çokseslendirilerek tanıtılmasını amaçlayan topluluk, 2013 yılı Haziran ayında Avusturya’da Avusturya’lı öğrencilere bu konuda eğitimler verdi. “Anadolu Korno Dördülü (Anatolia Horn Quartet), “Ensemble Feverish Music Uluslararası Kültür Ajansı” üyesidir.

\ Anadolu Partisi Kültür ve Sanat Politikası:

     “Anadolu Partisi”, sanatın özgür ve özerk olmasını, çoğalmasını; Türkiye’de yaşayan herkesin kültür ve sanata ulaşabilme hakkını savunmakta; sanata sansür, baskı ve yasaklamayı reddetmektedir.

     Yüksek sanatsal niteliklere ulaşılmasının yolu bağımsız, özerk kurulların varlığı ile mümkündür. Özellikle yerel yönetimlerin çatısı altında özerk bir yapılanma şarttır.

     Gerek yerel, gerekse uluslararası alanda sanatın toplumla buluşması için özgün projeler, toplumun değişik kesimleriyle paylaşımlar, performanslar, toplumdaki ayrışmaları gidermek, dayanışmayı artırmak için de gereklidir. Bu kapsamda;

     • Kültür ve sanat odaklı çalışmalara ağırlık verilecektir.

     • Kültür ve sanata ayrılan bütçe arttırılacaktır.

     • Sanat, “yap-işlet-kar et” anlayışından kurtarılacaktır.

     • Kültür ve sanat çevrelerine bilgi verilmeden, görüşleri alınmadan bu konuda herhangi bir yasal düzenleme yapılmayacaktır.

     • Kültür ve sanat sorunları sanatçılarla birlikte çözülmelidir. Bunun için illerde “Kültür Sanat Platformları” oluşturulacaktır.

     • Sanatçıların telif hakları, sosyal güvenlik sorunları, korsan yayınla mücadele konularındaki mevcut yasalar, eksiklikleri gözden geçirilerek demokratik ve çağdaş bir anlayışla yenilenecektir.

     • Klasik döneme ait olanlardan başlamak üzere çağdaş Batı, Ortadoğu ve Uzakdoğu kültür ve sanatını tanıtan eserlerin Türkçeye kazandırılmasına ön ayak olunacaktır.

     • Ayrıca, Türkçe yazılmış eserlerin de yurt dışında tanıtımı için yaşayan dillere çevrilmesi sağlanacaktır.

     • Müzik eğitiminin şekilcilikten kurtarılması sağlanarak, çocukların ve gençlerin enstrüman kullanması teşvik edilecektir.

     • Orkestra müziği, opera ve bale, tiyatro, resitaller, yerel halk müziği, çocuk ve yetişkin koroları Türkiye’nin tüm illerine yayılacaktır.

     • Sinema sanatında kendini kanıtlamış bir ülke olarak, bunu bütün koşullarını yerine getirecek eğitim hizmetleri sunulacak, daha ileride sinema sanatına gönül verenlerin çalışabileceği platoların oluşturulmasına öncülük edilecektir.

     • Ekonomi ile kültürel bağımsızlık arasındaki yakın ilişki çeşitli etkinliklerle sürekli gündemde tutulacaktır.

     • Kültürel mirasın özellikle de yörelere mal olmuş kültür sanat değerlerinin korunması sağlanacaktır.

     • Müzeler iyileştirilecek, müze gelirlerinin arkeoloji çalışmalarına aktarılacak şekilde kullanılması sağlanacaktır.

     Aralık, 2014

\ Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası:

“Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası” toplumların öncü kuruluşları olan üniversitelerin yalnızca eğitim ve bilim alanında değil, sanat ve kültür alanında da etkin olmaları gerektiğine inanan ve bu inancını hayata geçiren “Anadolu Üniversitesi”nin sanata verdiği önemin, sanata olan bakışının sonucu olarak sanat hayatımıza kazandırıldı. Yalnızca “Anadolu Üniversitesi” ile sınırlı kalmayan, uluslararası sanat dünyasına katkıda bulunmak gibi üst bir amacı gerçekleştirmeyi hedefleyen “Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası” 2004 yılında Burak Tüzün’ün yönetkenliği ve genel küğ sorumluluğu altında kuruldu. “Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası” genç yalkıcı ve yönetkenlere sağladığı olanaklar, gerçekleştirdiği ilk seslendirmeler, başarılı dinleti dolaşıları, değişik birimlerle yaptığı işbirliği sonunda ortaya çıkan başarılı projeler ile kurulduğu günden itibaren sürekli bir ilerleme çizgisi gösterdi. “Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası” ve “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu” ile birlikte sahne üstünde 240 sanatçının katılımıyla Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de yorumladığı “Atatürk’ün Doğumunun 125. Yılı Kutlama Konserleri”, “Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Çoksesli Korosu”nun katılımıyla Frigya vadisi yerleşimlerinde seslendirdiği “Anadolu Üniversitesi’nin 50.Yılını Kutlama Dinletileri”, “Konservatuvar Opera Anasanat Dalı” ile birlikte gerçekleştirdiği, Eskişehir’in tamamen kendi olanaklarını kullanarak sahnelediği ilk opereti olan Johann Strauss’un “Yarasa” adlı yaratısı, “Halk Bilim ve Araştırmaları Merkezi” birimleriyle ortaya koyduğu “Kerem ile Aslı” temsilleri belli başlı önemli etkinlikler arasında yer almaktadır. Cumhuriyetimizin ilk kuşak bağdarlarının temsilcilerinden Faik Canselen’in, geçmişin ünlü tango bağdarı Necip Celal Antel’in ve genç Türk bağdarlarının yaratılarının ilk seslendirilişleri ve bunların büyük bir kısmının CD kaydının yapılmış olması Türk küğ tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Genç yönetken, yalkıcı ve bağdarlara izlencelerinde sıkça yer vermeyi bir üniversite orkestrası olmanın gereklerinden sayan orkestra, her dinleti mevsiminde sağladığı çeşitlilikle bu amaca hizmet etmeyi, orkestranın yönetkenliğini ve genel küğ sorumluluğu görevlerini yürüten Burak Tüzün’ün liderliğinde sürdürmektedir.

Anahtar:

(Osm.) Açkı. Bkz.: Açkı.

Anarmonia:

Uyumsuz, armonisiz.

Anases:

Sesler (her bir ses) karmaşık yapılardır. Gergin ve uzun bir teli çekip bırakırsak, bu tel titreşmeye başlar ve bir ses üretir. Bu uyguladığımız etkinin doğal bir sonucudur. Ancak, titreşime uğrayan bu telden sadece tek bir ses mi çıkar? Bu sorunun yanlış yanıtı tek bir ses oluştuğudur. Halbuki, gerçek bu değildir. Tam sessizlik sağlanan bir ortamda bu uygulamayı bir kez daha yineleyelim. Dikkatli bir şekilde dinlediğimizde baskın ve kuvvetli olarak işitilen ilk sesten başka seslerin de var olduğunu işitiriz. Diğer bu sesler hafif hafif kendilerini belli ederler. Bu deneyi piyanoda da tekrarlayabiliriz. Piyanonun kalın perdelerinden birine kuvvetlice basarak dinlersek piyanonun çekicinin bu tele vurur vurmaz çıkan baskın ilk sesin yanı sıra daha birçok sesin de işitileceği açıktır ve iyi bir kulağı olan her kişi bu sesleri duyacaktır. Baskın sesin yanında çok sayıda başka ses farklı güçlerde kendini hissettirecektir. Bunlardan bazıları daha kuvvetli ve bazıları da daha zayıf bir şekilde duyulur. Bu işlemi tek bir tel üzerinde gerçekleştirdiğimizi bir kez daha hatırlatmakta yarar vardır. Piyanonun diğer tellerini bu uygulamanın dışında bıraktık ve işe karıştırmadık. Piyanonun başka telleri üzerinde de bu deneyi gerçekleştirirsek sonucun değişmediğini görürüz. Bu olaydan elde edeceğimiz sonuç, “ses dediğimiz şey basit değil, birçok sesin bir araya gelmesi ile oluştuğudur.” Yani sesin karmaşık bir niteliği vardır. Fizik biliminde sesin neden karmaşık bir yapısı olduğu açıklanmaktadır. Telden baskın bir şekilde işitilen ilk sese “anases” denilir.

Anases Merkezdedir:

“Anases”, kendi üst ve alt doğuşkanlarının merkezinde yer alır. Her ses, işitildiği andan itibaren üst ve alt doğuşkanlarıyla birlikte var olmaktadır. Bu doğuşkanlar, “Alt Doğuşkanlar” (Bkz. Alt Doğuşkanlar) maddesinde anlatıldığı üzere, birbirlerine tıpatıp eşit aralıklı bir ses zinciri meydana getirirler. Kısacası, “anases”, alt ve üst doğuşkanlar zincirinin tam merkezinde yer almaktadır. Aşağıda yer alan örneği dikkatle incelersek, bu olguyu daha net olarak anlayabiliriz:


Anases Merkezdedir


Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere aralıklar her iki yönde de (alt ve üst doğuşkanlar sıralamasında) eşit uzaklıklarda bulunmaktadırlar.

 

2 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli,

3 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli + bir beşli,

4 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli + bir beşli + bir dörtlü,

5 numaralı doğuşkanlar anasesten bir sekizli + bir beşli + bir dörtlü + bir üçlü

 

mesafade yer alırlar. Hemen anlaşılabileceği üzere, “anases”, üst ve alt doğuşkanlarının tam merkezindedir.

Anche:

Bkz.: Anchia.

Anchia:

Kamış, tahta üflemeli çalgılarda ağızlık.

Ancora:

(İt.) Bir daha, bir kez daha, tekrar, yeniden, yine, bis, encore.

Ancora, più:

(İt.) Daha fazla sayıda, daha çok miktarda.

Andaç, Utku Barış:

1987 yılında İzmit'te doğan Utku Barış Andaç 2001 senesinde girdiği "Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi"nde Deniz Sargut ile keman çalıştı. Bu süre içerisinde "İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası"nın viyola grup şefi Olan Nebil Gökay'la özel olarak keman çalışmalarını sürdürdü. 2005 yılında "Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Keman Dalı"nı kazanarak Cemalettin Göbelez'in öğrencisi oldu. Atilla Aldemir'in "Marmara Üniversitesi"nde gerçekleştirmiş olduğu iki ayrı çalışmalığa etkin olarak katıldı. "Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası", "Marmara Üniversitesi Akademik Orkestrası", "Marmara Sekizlisi" ve "Arco Duo" isimli orkestra ve topluluklarda görev aldı. Andaç halen "Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü"nde son sınıf öğrencisidir. Yalkın keman için "Kandan Lavi","Öfke" ve "Melankoli" isimli üç bağdası bulunmaktadır. Utku Barış Andaç çeşitli düzenlemeler de yapmıştır. Bunlar arasında yalkın keman için "Giresun Karşılaması", iki keman için "Altın Hızma", "Tom and Jerry","Take Five", dördül için "Nihavend Longa", oda orkestrası için "Sarı Zeybek", "Arabian Nights" (çizgi film küğü), oda orkestrası ve yalkın keman için Sergei Rachmaninov'un "Vocalise"i, dört sesli koro için "I Want to Spend My Life Time Loving You" sayılabilir.

Andalous:

Endülüs, Arap etkili Endülüs ya da İspanyol küğü.

Andante cantabile:

(İt.) Şarkı söyler gibi, duygulu bir "Andante". Duygulu ve anlamlı. Hisli bir şekilde ve şarkı söyler gibi...

Andante con moto:

(İt.) "Andante"den biraz daha hızlı. "Andante" çalışa oranla azıcık daha canlı.

Andante espressivo:

(İt.) İfadesi güçlü bir "Andante", duygu dolu bir hızda. Duygulu bir deyişle. Anlam yüklü bir andante. Hissiyatlı bir andante. Duygu ve anlam katılmış bir deyiş ile andante hızında...

Andante moderato:

Ilımlı ya da orta hızda bir "Andante".

Andante molto:

Çok ağır bir "Andante".

Andante religioso:

Dini ifadeli, dinsel bir "Andante".

Andante sostenuto:

Belirgin bir ifadeye sahip bir "Andante", tutarak.

Andante-1:

(İt.) Yavaşça, ılımlı hızda. Ağırca çalış. Yürüyüş hızında. Metronomun dakikada 66 ile 72 arasında vuruş hızı.

Andante-2:

(İt.) Sonat, konçerto ya da sinfoni gibi yaratılarda yer alan ağır bölümün adı.

Andantemente:

"Andante"yi andırır.

Andantino:

"Andante"den biraz hızlı, az "Andante".

Andantino espressivo:

"Andantino"dan biraz daha ağırca ve duyarlılıkla, ifade dolu bir "Andantino".

Andantino mosso:

Canlı bir "Andantino".

Anglais:

Eski bir İngiliz dansı, İngiliz kırını.

\ Anglebert d', Jean–Henri (1635–1691):

Jean-Henri d’Anglebert Chambonnières’e baskın kalarak XIV. Louis’in arp çaları oldu ve büyük başarılar kazandı. Bu görevi daha sonra oğlu devralmıştır. d’Anglebert “Versailles”de kaçınılmaz olarak Lully ile işbirliği yaptı ve O’nun opera ve balelerinden seçmeleri klavye’ye uyarladı. Bağdarın klavye için yazdığı dört ardış içerdiği dansları, transkripsiyonları ve başlangıçta yer alan ölçülenmemiş önçalınları ile Fransız klavye küğünde Chambonnières ile Couperin arasında anlamlı ve önemli birer öge olarak yer almaktadır. Yayınlanmış küğleri arasında org için fügler de bulunmaktadır.

Angoscia:

Acılı, sıkıntılı.

Angosciosomente:

Sıkıntılı, sıkıntıyla, acıyla, acılı.

Anima:

(İt.) Ruh. Ruh dolu, canlı.

Animande:

Canlandırarak.

Animando:

Gittikçe canlanarak ve hızlanarak.

Animato:

Canlı, coşkulu.

Animo:

Derin anlam vererek.

Animoso:

Bkz.: Animo.

\ Anka, Paul:

Lübnan asıllı Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Paul Anka 30 Temmuz 1941 tarihinde Kanada’nın Ontario bölgesinin Ottawa kentinde doğdu. Oniki yaşında iken ertiksel gelişimine başladı. 1956'daki “I Confess” adlı ilk parçasının kaydını babasından aldığı parayla yaptı. Ama o plak sadece üçyüz tane sattı. Sonraki parçası Diana ise dokuz milyon satışa ulaştı. Buddy Holly’nin söylediği “It Doesn't Matter Anymore”, Tom Jones’un popüler hale getirdiği “She's A Lady” adlı bağdalar O’nundur. Ayrıca Claude Francois’nin “Comme d’Habitude” adlı ünlü bağdasına “My Way” olarak İngilizce sözleri Paul Anka yazmıştır. Ayrıca yazdığı reklam küğleri de yazıldıkları tarihte büyük bir üne kavuştu. Örneğin bir fotoğraf makinesi firması için yazdığı “Times of Your Life” adlı şarkı piyasaya sürüldüğünde çok sevilmişti. Kendi adına birçok TV gösterisi yapan Paul Anka’nın 1957 yılında “Diana” isimli şarkısı dünya çapında üne kavuştu. 1961 yılında “Time” dergisi O’nun bağdar ve söz yazarı kimliğini ön plana çıkarttı. Ottawa’da 27 Nisan Paul Anka günü olarak kutlanmaktadır. 1990’da Amerikan vatandaşlığına geçti. 2003 yılında “American Idol” yarışmasında konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Birçok ünlü sanatçıyla beraber düetler yaptı. Sanatçı Michael Buble, Celine Dion, Ricky Martin, kızı Anthea Anka, Tom Jones ve Frank Sinatra ile aynı sahneyi paylaşmıştır.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan Fotoğraf Kareleri:

1. Ankara Devlet Konservatuvarı Avlusu

Ankara Devlet Konservatuvarı Avlusu

 2. İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da İzleyici Olarak Yer Aldığı Ankara Devlet Konsevatuvarı Konser Salonu

İsmet İnönü ve Celal Bayar'ın da İzleyici Olarak Yer Aldığı Ankara Devlet Konsevatuvarı Konser Salonu

 3. Ankara Devlet Konservatuvarı Döner Oda

Ankara Devlet Konservatuvarı Döner Oda

 4. Mithat Fenmen’in de Katıldğı Ankara Devlet Konsevatuvarı Temel Atma Töreni

Mithat Fenmen’in de Katıldğı Ankara Devlet Konsevatuvarı Temel Atma Töreni

Ankara Radyosu Madrigal Korosu:

Bülent Arel heyecanlı, çalışkan ve idealist bir yöneticiydi. Orkestra ve koro yöneticiliği kadar “Ankara Radyosu Müzik Yayınları” yöneticiliğinde de başarılıydı. 1965-1970 yılları arasında “Ankara Radyosu Madrigal Korosu”nu kurmuş ve bu koro ile “a capella” (çalgı eşliksiz) koro dağarının hemen hemen tüm yaratılarının kaydını gerçekleştirmişti. Ancak yukarıda adı geçen bu koro, ne yazık ki, yöneticisi Bülent Arel’in Amerika’ya gidişi ile ortadan silinmiştir. Bu durum, ülkemizde yapılan olumlu işlerin ilkeler bazında bir temele oturmadığını ve kişilerin çabasıyla bir müddet yürütüldüğünü, sorumluluk alan bireylerin kişisel fedakarlıklarının bir şekilde nihayetlenmesiyle kurumsal bir alt yapısı olmayan girişimlerin sürdürülemediğini kanıtlayan önemli bir örnektir.

Anmutig:

(Alm.) Zarif, alımlı, sevimli. İyilikle. İyiliksever bir deyişle. Zarifçe.

\ Annayeva, Valentina:

Valentina Annayeva 10 Haziran 1959 tarihinde Ukrayna'nın Rovno bölgesine bağlı Krupove köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini 1967 ile 1974 yılları arasında Miyzoç-Rovno'da "Myzoç Yatılı Okulu"nda bitirdi. 1974 yılı ile 1978 yılları arasında Dubno kenti küğ okulunda koro yönetkenliği ve ses eğitimi aldı. 1977 yılında evlenerek Türkmenistan'ın Aşkabat kentine yerleşti. Bu evlilikten 1978 yılı doğumlu Nazar isimli bir oğlu oldu. 1977–1981 yılları arasında Aşkabat valiliğine bağlı mimarlık bölümünde sekreterlik yapan Annayeva 1981–1985 yılları arasında da "Türkman Hava Alanı"nın muhasebe bölümünde çalıştı. 1985–1990 yılları arasında Aşkabat kenti "Küğ Akademisi"nin koro yönetkenliği ve küğ öğretmenliği bölümünde eğitim gördü ve her iki alanda da diploma aldı. 1990-1991 yıllarında aynı kentte küğ öğretmenliği yapan sanatçı 1991–1995 yılları arasında "Aşkabat Devlet Sinfoni Orkestrası ve Korosu"nda mezzosopran olarak görev üstlendi. 1995 yılında ikinci bir evlilik yaparak Türkiye'ye yerleşti ve 2001 yılında Türk vatandaşlığına kabul edildi. 2002 yılında boşanan Annayeva 2003–2004 yılları arasında "Adana Odeon Küğ Merkezi"nde piyano ve ses öğretmenliği yaptı. Annayeva bir müddet te "Adana Natürel Küğ Merkezi"nde öğretmenlik yapmıştır.

Anonim Olma:

Bkz. Anonimleşme. Anonim. Folklorik Oluşum. Türk Halk Küğü. Halk küğleri.

Anonimleşme:

Bkz. Anonim. Anonim olma. Folklorik oluşum. Türk Halk Küğü.

Antécedant:

Ön, önceki, ilk konu ya da tema, ana konu ya da tema.

\ Antep, Ersin:

Gelibolu’da doğdu. Ortaöğretimin ardından liseyi Ankara’da bitirdi. Daha sonra “Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Genel Müzikoloji ve Müzik Tarihi Bölümü”ne girdi. Burada Filiz Ali, Ahmet Yürür, İlhan Usmanbaş, Cenan Akın, Feza Tansuğ, Melih Duygulu ve Meliha Doğuduyal ile çalıştı. “Gebrauchsmusik” başlıklı tezi ile öğrenimini tamamladı. Mezuniyetin ardından çeşitli merkez ve organizasyonlarda yer aldı. Küğü yorum ve seslendirme anlamında incelemek amacıyla çeşitli çalışmalar yaptı. Stüdyo demo aranjörlüğü, radyo jingle bağdarlığı, radyoda küğ eleştirmenliği, yerel gazete küğ yazarlığı (beş yıl)... Türk küğü alanında ney ve çoksesli alanda klarinet çalıcılığı yaptı. Yazıları “Toplumbilim Dergisi”, “Müzikoloji Dergisi”, “Orkestra Dergisi”, “Hürriyet Gösteri Dergisi”, “Andante Dergisi”, “Cumhuriyet Gazetesi”, “Radikal Gazetesi”, “Dünya Gazetesi” gibi yayın organlarında yayınlandı. 2004 yılında “Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası” ve 2005 yılında “Türk Bestecileri Eser Kataloğu” adlı kitapları “Sevda Cenap And Müzik Vakfı” tarafından basıldı. “Marmara Üniversitesi”, “Yıldız Teknik Üniversitesi”, “Antropoloji Derneği” ve “İstanbul Teknik Üniversitesi” bünyesinde konferans, panel ve seminerlerde konuşmacı oldu. “Müzikoloji Derneği”, “Sevda Cenap And Müzik Vakfı”, “Bursa Nilüfer Belediyesi”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ve “Türk Kara Kuvvetleri”nin düzenlediği sempozyumlarda bildiriler sundu, sempozyum bildiri kitabı editörlüğü yaptı. “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ile Rengim Gökmen yönetimindeki “Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası” tarafından yapılan “İstiklal Marşı”nın yeni kaydı için araştırma yaptı, CD kapağını yazdı. 2002 yılına kadar “Müzikoloji Derneği Genel Sekreterliği” görevini sürdürdü. 2002-2004 yılları arasında “Kara Kuvvetleri Komutanlığı Musika-i Hümayûn Araştırması”nı yürüttü ve “Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı”nda küğ tarihi dersleri verdi. “Kara Kuvvetleri Komutanlığı” tarafından 2003 yılında düzenlenen “Askeri Bandolar Festivali”nde basın danışmanlığı ve koordinatörlüğü yaptı. 2004-2006 yılları arasında “Kültür ve Turizm Bakanlığı” ve “Deniz Kuvvetleri Komutanlığı” bünyesinde küğle ilgili araştırma ve projelerde görev aldı. 2004-2006 yılları arasında “Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası” fahri basın danışmanlığı görevini sürdürdü. 2004-2006 yılları arasında “Bilkent Üniversitesi Ahmed Adnan Saygun Araştırma ve Eğitim Merkezi”nde “Müzikbilimcileri Bilimsel Etkinlikler Dizisi”ni gerçekleştirdi. 2007 yılında “Bursa Nilüfer Belediyesi” evsahipliğinde “Doğumunun 100. Yılında Ahmed Adnan Saygun” konulu “IV. Müzikoloji Sempozyumu” (8-9 Mart) ile “İstanbul Kültür Üniversitesi”ndeki (13 Nisan) ve “İzmir Sanat”taki (7 Aralık) “Ahmed Adnan Saygun Paneli”ni organize etti. Halen “Andante Dergisi” genel yayın yönetmeni yardımcısı, yayın kurulu üyesi ve yazarı, “Hürriyet Gösteri Dergisi”, “Cumhuriyet Gazetesi” ve “Radikal Kitap Eki”nde küğ yazarı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda “Bugün, Toplum ve Müzik” başlıklı tartışmalar zincirini koordine etmektedir. İnternet ortamında müzikbilimin tanıtılması ve yaygınlaşması amacıyla kurduğu www.muzikoloji.org web sitesi ile “Müzikoloji İleti Posta Grubu”nun faaliyetlerini devam ettirmektedir. Ersin Antep’in yayınlanmış kitapları arasında şunlar bulunmaktadır:
* “Türk Bestecileri Eser Kayıt Kaynakçası”, Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, 2005
* “Türk Bestecileri Eser Kataloğu”, Ankara: Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayınları, 2006.
Sanatçının editör olarak katkıda bulunduğu kitaplar ise şunlardır:
* “Müzikoloji Derneği Sempozyum Bildirileri”, İstanbul: Müzikoloji Yayını, 2000.
* “Cumhuriyet Döneminde Askeri Müzik ve Gelişimi Sempozyumu”, Ankara: Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2004.

\ Antheil, George (1900-1959):

George Antheil’in eserleri sürekli ritmik diriliği, uyumsal keskinliği ve ezgisel kuvvetiyle “küğün kötü çocuğu” olduğunu ortaya koyar. Antheil 8 Temmuz 1900 tarihinde Trenton (New Jersey)’da dünyaya geldi. “Philadelphia Konservatuvarı”nda Constantin von Sternberg, Ernest Bloch ve Clark Smith ile çalıştı. 1922 yılında dinleti piyanisti olarak ertiksel yaşamında yükselmek için Avrupa’ya gitti ve verdiği resitalde “Mekanizmalar” (Mechanisms), “Uçak Sonatı” (Airplane Sonata) ve “Vahşi Sonat” (Sonata Sauvage) gibi kendi yaratılarını seslendirdi. Sıklıkla birbirini izleyen gürültü patırtı bağdarın giderek artan kötü şöhretine katkıda bulundu. Berlin’de kendi bağdama stiline önemli derecede etki etmiş olan Stravinsky ile tanıştı. Aralarında Joyce, Pound, Yeats, Satie, Picasso ve daha birçok ismin de bulunduğu Paris sanat çevreleri Antheil’i kendi modernist fikirleri için küğsel bir sözcü olarak seçtiler. Bu dönemde ulaştığı başarılar vurma çalgılar topluluğu için yaratılan dağarda dönüm noktası anlamında olağanüstü bir zirveye ulaştı: “Ballet Mécanique”. Bu yaratı gerçek anlamda gelenekleri paramparça etmektedir; örneğin 1927 yılında “Carnegie Hall”de yapılan Amerika’daki ilk seslendirilmesinde uçak pervaneleri ile inanılmaz bir şamata çıkarılmıştır. Sonraları ise Antheil’in “Piyano Konçertosu” ve “Fa’dan Sinfonisi”nde yeni romantik ve yeni klasılcı ögeleri benimsediğini görüyoruz. Sanatçı 1936 yılında Hollywood’a yerleşmiş ve film küğleri yazmaya başlamıştır.

Anthem:

(İng.) Kantat tarzında yaratı, "cantate" benzeri eser.

Antifonal:

Karşılıklı iki koronun dönüşümlü bir şekilde yaptığı seslendirme. Bkz. Antiphonal.

Antifoni:

Karşılıklı ilahi okuma usulü. Karşılıklı okunan dua.

Antiphonal:

Bkz. Antifonal.

Antitonal (Antitonale):

Tona aykırı.
Son Güncelleme:05.07.2020 07.41
Toplam Ziyaret:2597089
Online Ziyaretçi Sayısı:13
Bugünlük Ziyaret :159

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.