Uz

\ Uz, Abdullah:

1950 yılında dünyaya gelen Abdullah Uz “Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü”nü 1971 yılında bitirmiş ve 1978 yılında aynı kurumda asistan olarak çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl “Hacettepe Üniversitesi”nde lisans tamamlama eğitimi almış, 1986 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi”nde bir lisans tamamlama eğitimi daha bitirmiştir. 1980 yılında “Hacettepe Üniversitesi”nde “Eğitim Yönetimi” alanında yüksek lisans yapan Uz, 1982 yılında “Ankara Üniversitesi”nde “Kamu Yönetimi” alanında ve 1985 yılında “Türkiye ve Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü”nde birer yüksek lisans daha yapmıştır. 1987 yılında “Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü”nde sanatta yeterlilik alan Uz tez aşamasında bıraktığı bir doktora eğitimini de “Siyaset Bilimi” alanında “Ankara Üniversitesi”nde almıştır. 1997 yılında ABD’nin “Arizona Devlet Üniversitesi”nde “Grup Piyano” eğitimi alanında kısa dönem eğitim olarak görmüştür. 2004 yılında “Akdeniz Üniversitesi”nde “Toplam Kalite Yönetimi” alanında bir de sertifikası bulunmaktadır. Abdullah Uz 1989 yılında “Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü”nde yardımcı doçent olmuş, yine aynı bölümde 1994 yılında doçentlik almış ve 2000 yılında “Akdeniz Üniversitesi Müzikoloji Bölümü”nde profesörlük elde etmiştir. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleleri arasında şunlar bulunmaktadır: “Müzik Eğitimi Bölümlerinin Öğrenci Yapısı”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, VII, 1 (1992), s. 129-140., “Program Tekniği ve İçerik Açısından İlköğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programı”, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XI, 1(1996-1997-1998), s. 99-120., “Yeni Yapılanmanın Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlara Etkisi”, (Gülay Göğüş ve İsmail Göğüş ile birlikte hazırlanmıştır). Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 1, Sayı 1 (Nisan 2000), s.1-15., Müzik, Dil ve Türkçe”, Bilge Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi, 35 (Yaz 2003), (Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Yayını), s.30-41., “Müzik Seminerleri Deneyi ile Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Karşılaştırması ve Çok Programlı Okul Yaklaşımı”, Akdeniz Sanat Dergisi, Sayı1 (2008), s.143-154. Abdullah Uz’un uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildirileri ise şunlardır: “The Change in the Process of Musical Socialisation in Turkey”, Proceedings. Kanada Regina: International Society for Music Education, Music of the Spheres 24. Biennial World Conference, Impact Printers, 2000, s. 384-399., “Ethnocentrism Our Minds Border One of The Big Obstructions to Samspel”, Norveç Bergen: International Society for Music Education, 25. Biennial World Conference, 2002 (CD kaydı çoğaltılmıştır.), The Rhythm Of Anatolia”, Tenerife Kanarya Adaları İspanya: International Society for Music Education (ISME), 26. Biennial World Conference, 2004 (CD kaydı olarak çoğaltılmıştır.), “Türkiye’de Siyasal Değişmeler ve Genel Müzik Eğitimi Öğretim Programları”, (Music and Music Education Within the Context of Socio-Sultural Chances). EAS (European Association for Music in Schools), Proceedingis of the Congress. 26-29 April 2010 Bolu-Turkey. S. 581-590. Sanatçının uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan diğer bildirileri: “Toplumsal Değişim ve Müzik Eğitimi Binaları-Türkiye Örneği”. 27. Bienal, ISME (International Society for Music Education), 16-21 Temmuz 2006, Kuala Lumpur (Malezya)., “The Right To Education And Private Instrument Tuitions In Turkey” (Türkiye’de Eğitim Hakkı ve Özel Çalgı Dersleri), ISME (International Society for Music Education) Dünya Konferansı, 20-25 Temmuz 2008, Bologna, İtalya., “The Right To Education And Private Instrument Tuitions In Turkey”, (Kültürler Kavşağı Anadolu ve Müzik Eğitimi), 29. ISME (International Society for Music Education) Dünya Konferansı, 1-6 Ağustos 2010, Çin-Pekin., “The Evolution in the Musical Socialization of the Youngsters Who Enter the University (Example: Mediterranean Region of Turkey)” [Üniversiteye Giren Gençlerin Müziksel Toplumsallaşmalarında Değişim (Türkiye Akdeniz Bölgesi Örneği)], 30. Dünya Konferansı, ISME (International Society for Music Education, 15-20 Temmuz 2012, Selanik, Yunanistan., 20-25 Temmuz 2014, “Utilization Problem of the Talent Pool in Music Educatio (A Model Suggestion from Turkey)”,  31. ISME Müzik Eğitimi Dünya Konferansı 2014, Porto Alegre (Brezilya), poster bildiri. 26-28 Haziran 2015, Uluslararası 4. Dünya Tasarım ve Sanat Konferansı, “Utilization of the Musical Talent Pool in Terms of Musical Socialization Process in Turkey”, Rusya Petersburg, bildiri. Uz’un ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildirileri: Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yerine Genel Bakış", I. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu "Müzik Türlerinin Eğitimdeki Yeri" Bildiriler, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, 26-28.7.1993. “Müziksel Toplumsallaşmada Okulun Etkisi”, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, 5-7 Eylül 1996, s. 75-76., “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Öğrencilerinin (Ağırlıklı Olarak) Toplumsal Özellikleri Sorunları Beklentileri” 1.Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Sempozyumu, Bursa: U.Ü.E.F. Müzik Eğitimi Bölümü Yayını, 1997, s.277-288., “Dört Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Genel Karşılaştırmalı İncelemesi”,  1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, 1999, s. 249-255., “Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Alan Dersleriyle İlgili Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu Bildiriler. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitimi Fakültesi Yayını, 1999, s. 255-263., “Müzik Öğretmenliğinin Meslekleşme Sorunu”, 6. İstanbul Türk Müziği Günleri Müzik Eğitimi ve Onun Temel Öğesi Müzik Öğretmeni, 13-14 Mayıs 1999. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayını, 1999, s.12-22., “Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki Koşulların Grup Piyano Öğretiminin Uygulanabilirliği Açısından İrdelenmesi”, bildiri özeti, VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi 01-03 Eylül 1999 Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, 1999, s.184., “Türkiye’de Çalgı Eğitimciliği-Piyano Eğitimciliği Sorunu”,  21.yy. Başında Türkiye’de Müzik Sempozyumu, 15-16 Mart 2002 (Bildiriler), Sevda Cenap And Müzik Vakfı, Ankara., “Bildirilere Yönelik Görüşler”, V. Türk Kültürü Kongresi-Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21Aralık 2002). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005, Cilt X, s. 127-149., “Müzik Öğretmenliği Programlarına Öğretim Elemanı Alımı”, Cumhuriyetimizin 80. Yılında Müzik Sempozyum. Bildiriler. 30, 31 Ekim 2003. Malatya: İnönü ÜniversitesiEğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği A.B.D., s. 43-55., “Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Bazı Özelliklerine İlişkin Yıllara Göre Değişen Eğilimler”, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler, Cilt II Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2004, S. 1329-1342., “Bildirilere Yönelik Görüşler”, V. Türk Kültürü Kongresi-Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21Aralık 2002). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2005, Cilt X, s. 127-149., “Öğretmen Eğitimi - Müzik Eğitimi Sistemi ve Sosyo-Ekonomik Durum”, Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler Sempozyumu (9-11 Ekim 2003), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, 2006, Cilt I, s.221-235., “Yükseköğretim Müzik Kurumlarımız ve Avrupa Birliği Süreci”, Müzik Sanatımız ve AB Süreci-Sempozyum, 17-18 Mart 2006, Ankara: Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Yayını, 2006, s.205-216., “Burdur İmam-Hatip Lisesi Öğrencilerinin Özellikleri”, 1. Burdur Sempozyumu, 16-19 Kasım 2005 Bildiriler, C. 2, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2007, s. 928-939., “Müzikte Kadınlar”, Çağdaş Yaşamda Kadın (Panel), Antalya: Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği Antalya Şubesi Yayını, 2008, s. 25-38., “Türkiye’de 1988-1999 Arası Toplumsal Değişimin Üniversite Öğrencilerinin Müziksel Toplumsallaşmalarına Yansıma Eğilimleri”, II. Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Değişen Toplumda Kültürlenme ve Kültürleşme, 26-28 Mayıs 2011, Kütahya., “1988’den 2011’e Üniversiteye Giren Öğrencilerin Müziksel Toplumsallaşma Eğilimlerine Göre Türkiye’de Müzik Nereye? (Akdeniz Bölgesi Örneği)”, IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu, Müzik Nereye Gidiyor, Kütahya: 6-8 Haziran 2013, s. 20-29., “Cumhuriyet Dönemi Müzik Eğitiminde Yetenek Havuzunun Değerlendirilmesi”, 90. Yıl Müzik Kongresi, Kuruluşunun 90. Yılında Musiki Muallim Mektebi, Cumhuriyetin Müzik Serüveni, 5-8 Kasım 2014, Afyonkarahisar, Kongre Tam Metin Kitabı, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, s. 37-54. Diğer ulusal toplantılarda sunulan bildiriler ve yapılan konuşmalar: “Müzik Eğitimi Bölümlerinin Öğrenci Yapısı”, Eğitim Fakülteleri Müzik Eğitimi Bölümleri Programları Paneli, 16-17 Nisan 1992 İnönü Üniversitesi, Malatya., “Eğitimde Müzik Türü ve Geleceği”, Türkiye’de Müzik Türleri ve Geleceği Sempozyumu, 11-13 Mayıs 1992, Çukurova Üniversitesi, Adana., “Müziğin İşlevi”, Konferans ve Söyleşi, 5.4.1994, Ankara Üniversitesi Tömer Dil Öğretim Merkezi Bursa Şubesi, Bursa., “Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Semineri Açış Konuşması”, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Semineri, 1 Aralık 1995, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa., “Müziksel Toplumsallaşmada Okulun Etkisi”, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 1996, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa., “Bireyin Müziksel Toplumsallaşmasında Ailenin Etkisi”, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, 18-20 Eylül 1996, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul., “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programları”, İlköğretim-Ortaöğretim Kurumları Müzik Dersi Öğretim Programları ve Ders Kitapları Semineri, 17 Nisan 1998, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa., “Müzik Öğretmenliği Programları ve Çağdaş Bir Program İçin Öneriler”, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 18-20 Mart 1999, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, İzmir., “Dört Müzik Öğretmenliği Lisans Programının Genel Karşılaştırmalı İncelemesi”, 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, 28-30 Nisan 1999, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi., “Müzik Öğretmenliği Lisans Programları Alan Dersleriyle İlgili Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, 1. Ulusal Sanat Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, 28-30 Nisan 1999, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi., “Müzik Seminerleri Deneyi İle Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Karşılaştırması ve Çok Programlı Okul Yaklaşımı”, X.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Haziran 2001, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu., “Müzik Eğitimi Anabilim Dallarındaki Öğretim Elemanlarının Eğitim/Akademik Geçmişleri”, X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 7-9 Haziran 2001, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu., “Müziksel Toplumsallaşma ve Müziksel İletişim”, III. Uluslararası Müzikoloji Sempozyumu, 26-28 Ekim 2001, İstanbul Teknik Üniversitesi., “Çalıştırdıkları Parçalara Göre Piyano Eğitimcileri: Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Bölümü Örneği”, XI. Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Haziran 2002, Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi., “Bildirilere Yönelik Görüşler”, V. Türk Kültürü Kongresi-Cumhuriyetten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği (17-21Aralık 2002), Atatürk Kültür Merkezi, Ankara., “Müzik, Dil ve Türkçe”, Dil Bayramı, 12 Mayıs 2003 Karaman Valiliği ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Karaman., “Avrupa Birliği Süreci ve Güzel Sanatlar Fakülteleri”, Avrupa Birliği Sürecinde Güzel Sanatlar Fakültelerinin Durumu Paneli, 10-11 Nisan 2006, Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi., “Üniversiteye Giren Öğrencilerin Müziksel Toplumsallaşma Eğilimlerine Göre Türkiye’de Müzik Nereye? (Akdeniz Bölgesi Örneği)”, Değişen Dünya Değişen Müzik Lisansüstü Eğitim Çalıştayı, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Anasanat Dalı, 11-12 Mayıs 2015, Antalya. Diğer yayınlar: “Eğitimde Müzik Türü Sorunu”, Orkestra. Müzik Dergisi, 188 (Nisan 1989), s. 34.49. “Ezan Eşliğinde Çaykovski” Orkestra. Müzik Dergisi, 203 (Temmuz 1990). “İlkokulda Müzik Gerekli mi”, Orkestra. Müzik Dergisi, 206 (Ekim 1990), s. 38-46., “Müzik Savaşçısı Halk Çocuğu, Genç Besteci Hayrettin Akdemir’i Kaybettik” Orkestra. Müzik Dergisi, 224 (Nisan 1992), s. 6-9. “Kaçırılan Fırsat”, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 30.6.1990., “Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi”, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 6.7.1990. (Henüz Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi kurulmamışken yazılmıştır.), “Bursa Festivali, İlk Adım”, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 19.7.1990., “Müziğe Katkıda Bulunmak”, Ekspres Sanat Dergisi, 4(15.3.1992), s.14., “Konser İzleyicileri ve Eleştirmen(ler) Aranıyor”, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 25.4.1992., “Bursa Yalnızca Yeşil mi?”, Bursa Hakimiyet Gazetesi, 19.6.1992., “U.Ü.E.F. Müzik Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Abdullah Uz’un Konuşması”, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Bölümleri Semineri, 1 Aralık 1995 Bursa: U.Ü.E.F. Müzik Eğitimi Bölümü Yayını, s.4-6., “Müziksel Toplumsallaşmada Okulun Etkisi”, III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, 5-7 Eylül 1996, s. 75-76., “Bireyin Müziksel Toplumsallaşmasında Ailenin Etkisi”, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi II. Ulusal Eğitim Sempozyumu, bildiri metni, 19.9.1996., “Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü”, Mavi Nota, 21 (Ekim 1996), s. 44-21., “Birinci Ulusal Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Sempozyumu” , Mavi Nota, 24 (Nisan 1997), s. 3-4., “ABD Arizona State University YÖK-Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Kısa Dönem Eğitim Raporu”, Orkestra. Müzik Dergisi, 284 (Ağustos-Eylül 1997), s.14-22., “İstiklal Marşı’nı Kim Doğru Söyleyebiliyor”, Orkestra. Müzik Dergisi, 295 (Eylül 1998), s. 8-10., “Müzik Öğretmenliği Programları ve Çağdaş Bir Program İçin Öneriler”, Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 18-20 Mart 1999, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi., “Uludağ Üniversitesi Oda Orkestrası'ndan Bursa Bölgesi Senfoni Orkestrası’na”, Orkestra. Müzik Dergisi, 301 (Nisan 1999), s. 14-22., “Öğretmen Yetiştirme Politikaları Üzerine”, Cumhuriyet Bilim ve Teknik dergisi, 19 Haziran 1999, Sayı 639, s.15., “Müzik Eğitiminden Bir Yıldız Kaydı, Doçent Ramazan Akkuş’u Kaybettik”, Orkestra. Müzik Dergisi, 316 (Aralık 2000), s. 23-30., “Antalya 7. Piyano Şenliği”, Orkestra. Müzik Dergisi, 320 (Nisan-Mayıs 2001), s. 23-30., “Bozkırda Açan Çiçek”, Orkestra. Müzik Dergisi, 322 (Ağustos 2001), s. 39-43., “Havucun Peşinden Koşan Adam”, Orkestra. Müzik Dergisi, 325 (Kasım 2001), s. 2-8. Antalya Yeni İleri gazetesinde haftalık köşe yazıları. Abdullah Uz’un Sempozyum ve kongrelerde bilim ve danışma kurulu üyelikleri; dergi yayın hakemlikleri bulunmaktadır. 2009-2011 Üniversiteler Arası Kurul, Müzik ve Sahne Sanatları, Görüntü Sanatları Doçentlik Komisyonu Üyesi olmuştur. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Doçentlik Eser İnceleme ve Sınav komisyonu üyelikleri bulunmaktadır. Uz’un Projeleri ise “Group Piano Education”, Proje Çalışması, Arizona State University School of Music, Haziran 1997. (YÖK/Dünya Bankası, Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında). Aldığı idari görevler: 1978-1980 Müdür Yardımcısı, Gazi Eğitim Enstitüsü, Ankara. 1989-1993 Müzik Eğitimi Bölümü Başkanı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa. 1989-1993 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi, Bursa. 1989-1993 Fakülte Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa. 1990-1991 “Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Eğitimi Geliştirme Komisyonu” ve “Müzik Eğitimi Özel İhtisas Komisyonu” toplantıları, Ankara. (Toplantılar bildiriyle ve Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Program Taslağı’nın hazırlanmasıyla sonuçlanmıştır.) 1990-1993 Bursa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Danışma Kurulu Üyesi. 1993-1994 Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı Başkanı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa. 1994-1997 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi  Eğitim Fakültesi, Bursa. 1994-1996 Müzik Eğitimi Bölümü Başkanı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa. 1994-1996 Fakülte Kurulu Üyesi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bursa. 1996-1998 Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı Başkanı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü, Bursa. 1997 Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim Fakültelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili olarak Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Taslağı Hazırlama Çalışması, (komisyon üyesi olarak). 1997-1998 Bursa Senfoni Orkestrası Müdürü, Bursa. 1998-1999 Bursa Bölge Senfoni Orkestrası Müdürü, Bursa. 2001- Fakülte Kurulu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya (Devam ediyor). 2001-2008 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya. 2004-2005 Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya. 2008- Müzik Bilimleri Bölümü Başkanı, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya. (Devam ediyor). 2004-2008 Güzel Sanatlar Eşgüdüm Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi, Antalya. 2005-2008 Senatör, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya. 2005-2008 Dekan, Akdeniz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Antalya. Abdullah Uz’un Bilimsel / Sanatsal / Mesleksel Kuruluşlara Üyelikleri: 1995- İstanbul Filarmoni Derneği Üyeliği (devam ediyor), 1995-1997 Bursa Filarmoni Derneği İkinci Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, 1997-1998 Bursa Filarmoni Derneği Başkanlığı, 1998- The International Society for Music Education Üyeliği (devam ediyor), 2000- Antalya Filarmoni Derneği Üyeliği (devam ediyor), 2001-2002 Antalya Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2003-2007 Antalya Sanat Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, 2005-2007 Antalya Sanat Derneği Başkanlığı, 2002- Yerel Gündem 21 Kültür Sanat Komisyonu Üyeliği (devam ediyor), 2013- Antalya Filarmoni Derneği Başkanlığı (devam ediyor).

Uzatkı:

Bkz. Point d’orgue. Puandorg. Puandork. Duraklı nota. Üzerinde kalınarak çalınması gereken nota. “Org noktası” anlamına gelir. Üzerine konulduğu notanın uzatılması gerektiğini belirtir. Bu işaret ilgili notanın genellikle saptanmış süresinin iki katı kadar uzatılması gerektiğini gösterir. Ancak bu kesin bir kural değildir. Çalıcının içinde bulunduğu ruhsal durum, eserin dönemi, yaratının formu, çalıcının dinleti verdiği ortam, çalgısının rengi ve kalitesi v.b. birçok unsur bu şekilde işaretlenmiş olan bir notayı farklı tarihlerde ve değişik yerlerde gerçekleme anında farklı sürelerde uzatması sonucunu doğurur. Bir uzatkının her çalınışta farklı uzunluklarda yapılması tam da bu nedenle ortaya çıkar. Ayrıca aynı yaratıda aynı nota üzerinde yer alan uzatkı, değişik çalıcı ve söyleyiciler tarafından farklı yorumlanır. Uzatkı işareti üzerine konulduğu notanın istenildiği kadar uzatılacağını gösterir. Simgesi:

U     u

 

 

Uzatma Noktası:

Herhangi bir notanın sağ yanına konulan nokta, o notayı kendi değerinin yarısı kadar daha uzatır. Bazı örnekler: Dört vuruş değeri olan birlik notanın sağ yanına nokta konulması halinde bu notanın değeri altı vuruşa çıkar. İki vuruş değeri olan ikilik notanın sağ yanına nokta konulması halinde bu notanın değeri üç vuruşa çıkar. Bir vuruş değeri olan dörtlük notanın sağ yanına nokta konulması halinde bu notanın değeri birbuçuk vuruşa çıkar... v.d.

Uzatma Noktası Örnekleri

\ Uzun, Mustafa Öner:

1965 yılında Kırşehir’in Mucur ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1990 yılında “Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı”ndan mezun oldu. 1990-1991 öğretim yılında “Milli Eğitim Bakanlığı”nın açmış olduğu sınavı kazanarak İzmir’in Seferihisar İlçesine küğ öğretmeni olarak atandı. 1993 yılında “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel Bilimler Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı”ndan mezun oldu. 2005 yılında “Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Doktora Programı”nı tamamladı. 2007-2008 eğitim-öğretim yılında “Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Bölümü”ne öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak atandı. Ulusal ve uluslararası pek çok  bilimsel/sanatsal etkinliği koordine etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde kitapları, makaleleri ve bildirileri yayımlandı. 2014 yılında doçent doktor ünvanını kazandı. 2015 yılında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müzikleri Anasanat Dalı”na doçent doktor olarak atandı. Halen bu üniversitede öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.
Son Güncelleme:02.08.2021 22.17
Toplam Ziyaret:6071102
Online Ziyaretçi Sayısı:18
Bugünlük Ziyaret :279

Bu Site En İyi Firefox,Chrome,Safari'de ve 1024x768 Çözünürlüğünde Görünür.